Home > Store> Categories> Translations> Creating Continuous Flow (Polish)
Search Store:
Creating Continuous Flow (Polish)
Creating Continuous Flow (Polish)
by Mike Rother and Rick Harris
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Enterprise Institute Polska

Tworzenie Ci?g?ego Przep?ywu
Ksi??ka „Tworzenie Ci?g?ego Przep?ywu”, to kolejna pozycja, po „Naucz si? Widzie?”, w naszej ofercie wydawniczej. Podobnie jak Naucz si? Widzie?, Tworzenie Ci?g?ego Przep?ywu zdoby?o presti?ow? ameryka?sk? nagrod? Shingo Prize w dziedzinie wydawnictw promuj?cych koncepcj? szczup?ego wytwarzania. Zawarte w tytule sformu?owanie ci?g?y przep?yw oznacza organizacj? produkcji w gniazdach czy liniach produkcyjnych polegaj?c? na tym, ?e cz??ci s? przetwarzane i przekazywane bezpo?rednio z jednego stanowiska obróbczego na drugie, po jednej sztuce. Efektem takiej organizacji produkcji jest to, ?e produkty p?yn? przez wszystkie stanowiska danego procesu w sposób ci?g?y jak w potoku bez przestojów i zahamowa?, które s? tak charakterystyczne przyk?adowo dla produkcji w partiach. Ci?g?y przep?yw jest najbardziej efektywn? metod? przetwarzania materia?ów na gotowe produkty.

Publisher:  Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
ISBN-13:  978-0-9743225-3-7
SKU:  
Number of Pages:  104
  • Customer Reviews
Customer Reviews