Home > Store> Store Home> Seeing the Whole (Polish)

Please Note: The customer is responsible for all import duties, taxes, and customs processing fees associated with orders shipped outside the United States.

Seeing the Whole (Polish)
Seeing the Whole (Polish)
by Dan Jones and Jim Womack
ABOUT THIS ITEM

Buy this book from: Lean Enterprise Institute Polska

Zobaczy? ca?o??
Mapowanie strumienia warto?ci, opisane w ksi??ce "Naucz si? widzie?", pomaga dostrzega? marnotrawstwo i projektowa? szczup?e przep?ywy materia?ów i informacji w zak?adach produkcyjnych. Jednak ogromny potencja? poprawy znajduje si? poza zak?adem, w jego ?a?cuchu dostaw. Przez pewien czas brakowa?o dobrego narz?dzia, które pozwoli?oby zaplanowa? reorganizacj? ?a?cucha dostaw w my?l szczup?ych zasad. Luka zosta?a zape?niona poprzez publikacj? ksi??ki "Zobaczy? ca?o??" James'a Womack'a i Daniel'a Jones'a. Przedstawione w niej Rozszerzone Mapowanie Strumienia Warto?ci pozwala wyj?? poza mury jednego przedsi?biorstwa i przeanalizowa? zarówno ?a?cuch dostawców jak i sie? dystrybucji. Niestety w wielu wypadkach próby usprawniania ?a?cucha dostaw nie koncentruj? si? na faktycznych zmianach w procesie, ale na "przepychaniu" kosztów lub zapasów na stron? kontrahenta. Rozszerzone mapowanie strumienia warto?ci, przeprowadzane w ramach wspólnych warsztatów klienta i dostawców, pozwala wszystkim otworzy? oczy na to, co naprawd? dzieje si? z przep?ywaj?cym materia?em, w poszczególnych przedsi?biorstwach. Zwykle jest to pierwszy krok do tego, aby zapocz?tkowa? prawdziw? wspó?prac? pomi?dzy klientem i dostawcami. Wierzymy, ?e korzy?ci, jakie niesie za sob? wspó?praca b?d? du?o wi?ksze od stosowanego cz?sto podej?cia konfrontacyjnego, opartego na negocjacji ceny jednostkowej. Ksi??ka ta jest przeznaczona dla menad?erów odpowiedzialnych za zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw i jego reorganizacj? na poziomie strategicznym.

Publisher:  Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
Number of Pages:  98
X
Search Store:

  • Customer Reviews
Customer Reviews