Home > Store> Categories> Translations> Seeing the Whole (Polish)
Search Store:
Seeing the Whole (Polish)
Seeing the Whole (Polish)
by Dan Jones and Jim Womack
ABOUT THIS ITEM

Buy this book from: Lean Enterprise Institute Polska

Zobaczy? ca?o??
Mapowanie strumienia warto?ci, opisane w ksi??ce "Naucz si? widzie?", pomaga dostrzega? marnotrawstwo i projektowa? szczup?e przep?ywy materia?ów i informacji w zak?adach produkcyjnych. Jednak ogromny potencja? poprawy znajduje si? poza zak?adem, w jego ?a?cuchu dostaw. Przez pewien czas brakowa?o dobrego narz?dzia, które pozwoli?oby zaplanowa? reorganizacj? ?a?cucha dostaw w my?l szczup?ych zasad. Luka zosta?a zape?niona poprzez publikacj? ksi??ki "Zobaczy? ca?o??" James'a Womack'a i Daniel'a Jones'a. Przedstawione w niej Rozszerzone Mapowanie Strumienia Warto?ci pozwala wyj?? poza mury jednego przedsi?biorstwa i przeanalizowa? zarówno ?a?cuch dostawców jak i sie? dystrybucji. Niestety w wielu wypadkach próby usprawniania ?a?cucha dostaw nie koncentruj? si? na faktycznych zmianach w procesie, ale na "przepychaniu" kosztów lub zapasów na stron? kontrahenta. Rozszerzone mapowanie strumienia warto?ci, przeprowadzane w ramach wspólnych warsztatów klienta i dostawców, pozwala wszystkim otworzy? oczy na to, co naprawd? dzieje si? z przep?ywaj?cym materia?em, w poszczególnych przedsi?biorstwach. Zwykle jest to pierwszy krok do tego, aby zapocz?tkowa? prawdziw? wspó?prac? pomi?dzy klientem i dostawcami. Wierzymy, ?e korzy?ci, jakie niesie za sob? wspó?praca b?d? du?o wi?ksze od stosowanego cz?sto podej?cia konfrontacyjnego, opartego na negocjacji ceny jednostkowej. Ksi??ka ta jest przeznaczona dla menad?erów odpowiedzialnych za zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw i jego reorganizacj? na poziomie strategicznym.

Publisher:  Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
Number of Pages:  98
  • Customer Reviews
Customer Reviews