Home > Store> Categories> Translations> Lean Solutions (Polish)
Search Store:
Lean Solutions (Polish)
Lean Solutions (Polish)
by James P. Womack and Daniel T. Jones
Available Languages: Dutch English German Japanese Polish Simplified Chinese Spanish
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Enterprise Institute Polska

Szczup?e rozwi?zania
Wachlarz dóbr oferowanych konsumentom stale si? poszerza. Jako?? produktów wzrasta, podobnie jak ilo?? kana?ów dystrybucji. Producenci komputerów, dealerzy samochodowi, a nawet hipermarkety deklaruj? zdolno?? rozwi?zania ka?dego problemu konsumenta. Z czego wynika wi?c permanentny spadek satysfakcji klientów? Dlaczego korzystanie z us?ug, które z definicji powinny wspiera? konsumenta, jest naznaczone strat? czasu, stanowi ?ród?o udr?ki, frustracji i rozczarowania?

„Szczup?e rozwi?zania” stanowi? prze?om w postrzeganiu konsumpcji. Nie tylko odpowiadaj? na wy?ej postawione pytania, ale ustanawiaj? fundamentalne zasady szczup?ej konsumpcji (ang. Lean Consumption), wskazuj?c dostawcom drog? do eliminacji nieefektywno?ci w procesach dostarczania dóbr i us?ug, a w zwi?zku z tym do pe?nego zaspokojenia potrzeb konsumentów.

Zastosowanie zasad szczup?ej konsumpcji umo?liwi dostawcom dóbr i us?ug w pe?ni zaspokaja? potrzeby klientów bez zb?dnych nak?adów czasu i wysi?ku, gwarantuj?c przy tym wzrost rentowno?ci i konkurencyjno?ci. Licznie przywo?ane przez autorów przyk?ady, Fujitsu czy Tesco, stanowi? potwierdzenie skuteczno?ci prezentowanej w ksi??ce idei.

Publisher:  Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
Number of Pages:  336
  • Customer Reviews
Customer Reviews