Home > Store> Store Home> Lean Solutions (Polish)

Please Note: The customer is responsible for all import duties, taxes, and customs processing fees associated with orders shipped outside the United States.

Lean Solutions (Polish)
Lean Solutions (Polish)
by James P. Womack and Daniel T. Jones
Available Languages: Dutch English German Japanese Polish Simplified Chinese Spanish
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Enterprise Institute Polska

Szczup?e rozwi?zania
Wachlarz dóbr oferowanych konsumentom stale si? poszerza. Jako?? produktów wzrasta, podobnie jak ilo?? kana?ów dystrybucji. Producenci komputerów, dealerzy samochodowi, a nawet hipermarkety deklaruj? zdolno?? rozwi?zania ka?dego problemu konsumenta. Z czego wynika wi?c permanentny spadek satysfakcji klientów? Dlaczego korzystanie z us?ug, które z definicji powinny wspiera? konsumenta, jest naznaczone strat? czasu, stanowi ?ród?o udr?ki, frustracji i rozczarowania?

„Szczup?e rozwi?zania” stanowi? prze?om w postrzeganiu konsumpcji. Nie tylko odpowiadaj? na wy?ej postawione pytania, ale ustanawiaj? fundamentalne zasady szczup?ej konsumpcji (ang. Lean Consumption), wskazuj?c dostawcom drog? do eliminacji nieefektywno?ci w procesach dostarczania dóbr i us?ug, a w zwi?zku z tym do pe?nego zaspokojenia potrzeb konsumentów.

Zastosowanie zasad szczup?ej konsumpcji umo?liwi dostawcom dóbr i us?ug w pe?ni zaspokaja? potrzeby klientów bez zb?dnych nak?adów czasu i wysi?ku, gwarantuj?c przy tym wzrost rentowno?ci i konkurencyjno?ci. Licznie przywo?ane przez autorów przyk?ady, Fujitsu czy Tesco, stanowi? potwierdzenie skuteczno?ci prezentowanej w ksi??ce idei.

Publisher:  Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
Number of Pages:  336
X
Search Store:

  • Customer Reviews
Customer Reviews