Home > Store> Store Home> Creating Continuous Flow (Polish)

Please Note: The customer is responsible for all import duties, taxes, and customs processing fees associated with orders shipped outside the United States.

Creating Continuous Flow (Polish)
Creating Continuous Flow (Polish)
by Mike Rother and Rick Harris
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Enterprise Institute Polska

Tworzenie Ci?g?ego Przep?ywu
Ksi??ka „Tworzenie Ci?g?ego Przep?ywu”, to kolejna pozycja, po „Naucz si? Widzie?”, w naszej ofercie wydawniczej. Podobnie jak Naucz si? Widzie?, Tworzenie Ci?g?ego Przep?ywu zdoby?o presti?ow? ameryka?sk? nagrod? Shingo Prize w dziedzinie wydawnictw promuj?cych koncepcj? szczup?ego wytwarzania. Zawarte w tytule sformu?owanie ci?g?y przep?yw oznacza organizacj? produkcji w gniazdach czy liniach produkcyjnych polegaj?c? na tym, ?e cz??ci s? przetwarzane i przekazywane bezpo?rednio z jednego stanowiska obróbczego na drugie, po jednej sztuce. Efektem takiej organizacji produkcji jest to, ?e produkty p?yn? przez wszystkie stanowiska danego procesu w sposób ci?g?y jak w potoku bez przestojów i zahamowa?, które s? tak charakterystyczne przyk?adowo dla produkcji w partiach. Ci?g?y przep?yw jest najbardziej efektywn? metod? przetwarzania materia?ów na gotowe produkty.

Publisher:  Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
ISBN-13:  978-0-9743225-3-7
SKU:  
Number of Pages:  104
X
Search Store:

  • Customer Reviews
Customer Reviews