Home > Store> Categories> Translations> Making Materials Flow (Polish)
Search Store:
Making Materials Flow (Polish)
Making Materials Flow (Polish)
by Rick Harris, Chris Harris, and Earl Wilson
ABOUT THIS ITEM

Buy this publication from: Lean Enterprise Institute Polska

Doskonalenie przyp?ywu materia?ów
Firma Apex Tube, producent samochodowych przewodów paliwowych, pos?u?y?a autorom ksi??ki za przyk?ad wdro?enia szczup?ego systemu zarz?dzania materia?ami nabywanymi, jako metody na doskonalenie przep?ywu materia?ów wewn?trz przedsi?biorstwa (od drzwi do drzwi).

Podr?cznik za pomoc? praktycznych przyk?adów, przedstawia krok po kroku idee, metody, narz?dzia i wskazówki dotycz?ce projektowania i w?a?ciwej implementacji systemu, pozwalaj?cego na dostarczanie cz??ci nabywanych do linii i gniazd produkcyjnych w precyzyjnych ilo?ciach, dok?adnie wtedy, kiedy s? one potrzebne i dok?adnie w to miejsce, gdzie s? potrzebne, prosto do r?k operatorów. Podr?cznik podzielony jest na pi?? cz??ci a czytelnik, przechodz?c wraz z autorami ksi??ki przez 10 pyta? i poznaj?c na nie odpowiedzi, przeprowadzany jest przez kolejne etapy wdra?ania szczup?ego systemu zarz?dzania cz??ciami nabywanymi w przedsi?biorstwie.

Publisher:  Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
ISBN-13:  978-0-9743225-9-9
SKU:  
Number of Pages:  93
  • Customer Reviews
Customer Reviews